Nhiệm vụ cấp dưỡng mầm non: Nurturing the Future, Bite by Bite